14:54 | پنجشنبه 16 تير 1401
Research Analysis Debriefing Day
"وبرق" قرارداد کارمزد تولید منعقد کرد

1401/01/22 10:24

با اعلام شرکت سرمایه گذاری کارکنان صنعت برق در منطقه زنجان و قزوین؛

"وبرق" قرارداد کارمزد تولید منعقد کرد

نماد برتر- شرکت سرمایه گذاری کارکنان صنعت برق در منطقه زنجان و قزوین از انعقاد قرارداد با شرکت ژرف اندیشان نفت و گاز آداک خبر داد.


به گزارش نماد برتر- شرکت سرمایه گذاری کارکنان صنعت برق در منطقه زنجان و قزوین از انعقاد قرارداد با شرکت ژرف اندیشان نفت و گاز آداک خبر داد.بر این اساس، این شرکت اعلام کرد، قرارداد کارمزد تولید توسط تصفیه خانه نفت انصار (طرف اول قرارداد) به سفارش طرف دوم منعقد شد.