05:14 | سه شنبه 12 مرداد 1400
Research Analysis Debriefing Day
مروری بر عملکرد ۹ ماهه "غگرجی"

1399/11/12 19:46

مروری بر عملکرد ۹ ماهه "غگرجی"

نماد برتر- شرکت بیسکویت گرجی در دوره منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۹، در مقایسه با دوره ۹ ماهه سال گذشته افزایش ۱۶ درصد درآمدهای عملیاتی، افزایش ۳۰ درصد سود عملیاتی، افزایش ۴۶ درصد سود خالص، افزایش ۳۰ درصد دارایی‌ها و افزایش ۵۴ درصد سود انباشته داشته است.

به گزارش پایگاه خبری نماد برتر، براساس صورت‌های مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۹، سرمایه شرکت بیسکویت گرجی ۷۵۰ میلیارد ریال است و این شرکت تعداد ۷۵۰ میلیون برگه سهم منتشر کرده است.


درآمدهای عملیاتی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به آذر ۹۹ مبلغ ۲ هزار و ۴ میلیارد و ۷۰۹ میلیون ریال و هزینه های عملیاتی نیز مبلغ یک هزار و ۵۵۲ میلیارد و ۸۹۶ میلیون ریال است.


بخش اعظم درآمدهای شرکت از طریق فعالیت های عملیاتی و سرمایه گذاری است.


سهامدار اصلی شرکت عبارت است از:شرکت پاکنام تولید گستر (۴۳.۰۹ درصد)


نکات با اهمیت گزارش شرکت بیسکویت گرجی در دوره ۹ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۹ در مقایسه با دوره مشابه سال گذشته به شرح زیر است:


افزایش ۱۶ درصد درآمدهای عملیاتی


افزایش ۳۰ درصد سود عملیاتی


افزایش ۴۶ درصد سود خالص


افزایش ۳۰ درصد دارایی‌ها


افزایش ۵۴ درصد سود انباشته


افزایش ۳۵ درصد حقوق مالکانه


افزایش حاشیه سود خالص از ۱۸.۰۷ درصد به ۲۸.۶۱ درصد


کاهش بازده دارایی از ۴۲.۰۷ درصد به ۴۱.۰۵ درصد


کاهش بازده حقوق صاحبان سهام ۸۲.۶۰ درصدبه ۶۷.۹۴ درصد