11:12 | دوشنبه 11 اسفند 1399
Research Analysis Debriefing Day
"دسبحا" پرتفوی بورسی خود را ۷۶.۱هزار میلیارد ریال بزرگتر کرد

1399/11/04 17:35

"دسبحا" پرتفوی بورسی خود را ۷۶.۱هزار میلیارد ریال بزرگتر کرد

نماد برتر- شرکت گروه دارویی سبحان در ۹ماه توانسته پرتفوی بورسی خود را ۷۶هزار و ۱۹۵میلیارد و ۶۹۲میلیون ریال بزرگتر کند.

به گزارش پایگاه خبری نماد برتر، شرکت گروه دارویی سبحان در گزارش ۹ماهه منتهی به ۳۰آذر۱۳۹۹ و با سرمایه جدید به ازای هرسهم ۳۰۹ریال سود ساخته است.


 


این شرکت ۲هزار و ۷۳۵میلیارد ریالی، در گزارش خود اعلام کرد که با زیان عملیاتی ۳۱میلیارد ریالی مواجه شده و سود خالص شرکت به یک هزار میلیارد ریال رسیده است. همچنین سود انباشته پایان دوره آن به یک هزار و ۶۵۴میلیارد ریال بالغ شده است.


 


"دسبحا"، در صورت وضعیت پرتفوی سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس از رشد ۷۶هزار و ۱۹۵میلیارد و ۶۹۲میلیون ریالی پرتفوی خود خبر داد. در این صورت وضعیت، بهای تمام شده با افزایش یک هزار و ۳۱۵میلیارد ریالی به ۵هزار و ۱۱۵میلیارد ریال رسید. همچنین ارزش بازار آن با افزایش ۱۸هزار و ۱۲۰میلیارد ریالی به ۸۱هزار و ۳۱۰میلیارد ریال بالغ شده است.


 


این شرکت در گزارش خود مبلغ واگذاری سهام را یک هزار و ۱۷۴میلیارد ریال اعلام کرد و سود این واگذاری به یک هزار و ۱۱میلیارد ریال بالغ شده است. از سوی دیگر کل مبلغ سهام خریداری شده سهام پذیرفته شده در بورس یک هزار و ۳۵۸میلیارد ریال منتشر شده است.