10:37 | دوشنبه 11 اسفند 1399
Research Analysis Debriefing Day
مروری مقایسه ای بر عملکرد ۶ ماهه "حپترو"

1399/10/27 17:10

مروری مقایسه ای بر عملکرد ۶ ماهه "حپترو"

نماد برتر- شرکت مهندسی حمل و نقل پتروشیمی در دوره منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۹، در مقایسه با دوره ۶ ماهه سال گذشته کاهش ۱۲ درصد درآمدهای عملیاتی، افزایش ۱۲۳ درصد سود عملیاتی، افزایش ۹۳ درصد سود خالص، افزایش ۷ درصد دارایی ها و افزایش ۲۸ درصد سود انباشته داشته است.

به گزارش پایگاه خبری نماد برتر، براساس صورت‌های مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۹، سرمایه شرکت مهندسی حمل و نقل پتروشیمی ۲۰۰ میلیارد ریال است و این شرکت تعداد ۲۰۰ میلیون برگه سهم منتشر کرده است.


 


درآمدهای عملیاتی شرکت مهندسی حمل و نقل پتروشیمی در ۶ ماهه منتهی به شهریور ۹۹ مبلغ ۳۵۲ میلیارد و ۶۲۱ میلیون ریال و بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی مبلغ ۳۴۶ میلیارد و ۴۶۲ میلیون ریال است.


 


برآورد درآمد "حپترو"در دوره ۶ ماهه منتهی به اسفند ۹۹ به میزان ۳۶۲ میلیارد و ۳۱۷ میلیون ریال است که نسبت به ۶ ماهه اول سال رشد ۲ درصدی پیش بینی شده است.


 


ترکیب سهامداران عمده شرکت مهندسی حمل و نقل پتروشیمی عبارت است از:


 


شرکت بازرگانی پتروشیمی (۵۱.۵۷ درصد)


شرکت سرمایه‌گذاری استان تهران (۱.۹۹ درصد)


شرکت طراحی.م.وتامین قطعات وم.شیمیایی.ص.پترو (۱.۹۳ درصد)


شرکت سرمایه‌گذاری استان خراسان رضوی (۱.۶۰ درصد)


شرکت سرمایه‌گذاری استان فارس (۱.۲۱ درصد)


شرکت سرمایه‌گذاری استان خوزستان (۱.۱۷ درصد)


شرکت سرمایه‌گذاری استان اصفهان (۱.۰۶ درصد)


نکات با اهمیت گزارش شرکت مهندسی حمل و نقل پتروشیمی در دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۹ در مقایسه با دوره مشابه سال گذشته به شرح زیر است:


 


کاهش ۱۲ درصد درآمدهای عملیاتی


افزایش ۱۲۳ درصد سود عملیاتی


افزایش ۹۳ درصد سود خالص


افزایش ۷ درصد دارایی ها


افزایش ۲۸ درصد سود انباشته


افزایش ۹ درصد حقوق مالکانه


کاهش حاشیه سود خالص از ۹.۴۴ درصد به ۰.۹۱ درصد


کاهش حاشیه سود ناخالص از ۱.۷۸ درصد به منفی ۲.۲۶ درصد


کاهش بازده دارایی از ۸.۲۸ درصد به ۰.۶۱ درصد


کاهش بازده حقوق صاحبان سهام از۲۶.۲۹ درصد به ۲.۱۱ درصد