11:25 | دوشنبه 11 اسفند 1399
Research Analysis Debriefing Day
سود عملیاتی "ثشرق" افزایش یافت

1399/10/27 16:56

نسبت به دوره مشابه گذشته؛

سود عملیاتی "ثشرق" افزایش یافت

نماد برتر- شرکت سرمایه گذاری مسکن شمال شرق در دوره منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۹، در مقایسه با دوره ۶ ماهه سال گذشته افزایش ۱۱۰ درصد درآمدهای عملیاتی، افزایش ۵۲ درصد سود عملیاتی، کاهش ۲۴۴ درصد سود خالص، افزایش ۳۵ درصد دارایی‌ها و افزایش ۷۹۱ درصد سود انباشته داشته است.

به گزارش پایگاه خبری نماد برتر، براساس صورت‌های مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۹، سرمایه شرکت سرمایه گذاری مسکن شمال شرق یک هزار و ۱۰۰ میلیارد ریال است و این شرکت تعداد یک میلیارد و ۱۰۰ میلیون برگه سهم منتشر کرده است.


 


درآمدهای عملیاتی شرکت سرمایه گذاری مسکن شمال شرق در دوره ۱۲ ماهه منتهی به شهریور ۹۹ مبلغ یک هزار و ۱۸۳ میلیارد و ۵۱۷ میلیون ریال و هزینه های عملیاتی نیز مبلغ ۹۳۹ میلیارد و ۷۹۷ میلیون ریال است.


 


بخش اعظم درآمدهای "ثشرق" از طریق فعالیت های عملیاتی و سرمایه گذاری است.


 


ترکیب سهامداران عمده عبارتند از: شرکت گروه سرمایه گذاری مسکن (۵۴.۷۶ درصد) و شرکت گروه انرژی مهستان (۲.۷ درصد)


 


نکات با اهمیت گزارش شرکت سرمایه گذاری مسکن شمال شرق در دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۹ در مقایسه با دوره مشابه سال گذشته به شرح زیر است:


 


افزایش ۱۱۰ درصد درآمدهای عملیاتی


افزایش ۵۲ درصد سود عملیاتی


کاهش ۲۴۴ درصد سود خالص


افزایش ۳۵ درصد دارایی‌ها


افزایش ۷۹۱ درصد سود انباشته


افزایش ۲۳ درصد حقوق مالکانه


افزایش حاشیه سود خالص از ۵.۹۸ درصد به ۹.۸۰ درصد


افزایش بازده دارایی از ۱.۸۶ درصدبه ۵.۶۹ درصد


افزایش بازده حقوق صاحبان سهام ۳.۵۸ درصد به ۱۱.۶۴ درصد