05:28 | سه شنبه 12 مرداد 1400
Research Analysis Debriefing Day
مروری مقایسه ای بر عملکرد "فسرب"

1399/10/24 21:30

مروری مقایسه ای بر عملکرد "فسرب"

نماد برتر- شرکت ملی سرب و روی ایران در دوره منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۹، در مقایسه با دوره ۶ ماهه سال گذشته کاهش ۳۱ درصد درآمدهای عملیاتی، کاهش ۳۶ درصد سود عملیاتی، کاهش ۳۸ درصد سود خالص، افزایش ۳۳ درصد دارایی‌ها و افزایش ۵ درصد سود انباشته داشته است.

به گزارش پایگاه خبری نماد برتر، براساس صورت‌های مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۹، سرمایه شرکت ملی سرب و روی ایران ۳۲۲ میلیارد ریال است و این شرکت تعداد ۳۲۲ میلیون برگه سهم منتشر کرده است.


 


درآمدهای عملیاتی شرکت ملی سرب و روی ایران در دوره ۶ ماهه منتهی به شهریور ۹۹ مبلغ یک هزار و ۲۱ میلیارد و ۲۳۲ میلیون ریال و هزینه های عملیاتی نیز مبلغ ۷۷۷ میلیارد و ۵۹۹ میلیون ریال است.


 


 بخش اعظم درآمدهای "فسرب" از طریق فعالیت های عملیاتی است.


 


ترکیب سهامداران شرکت ملی سرب و روی ایران عمده عبارت است از:


 


شرکت توسعه معادن روی ایران (۵۶.۰۲ درصد)، شرکت سرمایه گذاری مدبران اقتصاد (۸.۵۹ درصد)، شرکت سرمایه گذاری توسعه توکا (۲.۷۴ درصد)، شرکت سرمایه گذاری اندیشه محوران (۲.۲۱ درصد)، شرکت بیمه معلم (۱.۷۱ درصد)، شرکت نیکان سرشت سرزمین ایرانیان (۱.۵۷ درصد) و شرکت ملی صنایع مس ایران (۱.۵۵ درصد)


 


نکات با اهمیت گزارش شرکت ملی سرب و روی ایران در دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۹ در مقایسه با دوره مشابه سال گذشته به شرح زیر است:


 


کاهش ۳۱ درصد درآمدهای عملیاتی


کاهش ۳۶ درصد سود عملیاتی


کاهش درصد۳۸ سود خالص


افزایش ۳۳ درصد دارایی‌ها


افزایش ۵ درصد سود انباشته


افزایش ۳ درصد حقوق مالکانه


کاهش حاشیه سود خالص از ۱۸.۳۰ درصد به ۷.۹۱ درصد


کاهش بازده دارایی از ۳۲.۰۹ درصدبه ۷.۴۵ درصد


کاهش بازده حقوق صاحبان سهام ۸۱.۸۶ درصد به ۲۴.۶۹ درصد