18:44 | چهارشنبه 10 آذر 1400
Research Analysis Debriefing Day
دست رد به سینه «وسینا»

1400/08/27 14:03

چه خبر از نمادهای بورسی:

دست رد به سینه «وسینا»

نماد برتر - مزایده بانک سینا شروع نشده؛ پایان یافت.


به گزارش نماد برتر، بانک سینا از عدم حصول نتیجه از برگزاری مزایده خبر داد.بر این اساس، این بانک اعلام کرد، مزایده نوبت دوم فروش سهام شرکت توسعه اعتماد مبین به علت عدم ارائه پیشنهاد خرید منتج به نتیجه نشد.بانک سینا