11:20 | سه شنبه 18 بهمن 1401
Research Analysis Debriefing Day
متانول سر لیت فروش «شفن»

1400/01/25 15:07

چه خبر از نمادهای بورسی:

متانول سر لیت فروش «شفن»

نماد برتر - بیشترین میزان فروش محصولات در اختیار «متانول» با ۴۳.۹۳۹ تن بوده که مجموعاً از ابتدای سال مالی تا انتهای اسفندماه ۶۷۵.۴۹۰ تن فروش را به همراه داشته است.

به گزارش نماد برتر، پتروشیمی فن‌آوران در گزارش فعالیت ماهانه منتهی به اسفندماه سال ۹۹ مجموع درآمد‌های عملیاتی که طی دوره یک‌ماهه از بازار‌های داخلی و صادراتی به دست آورده بالغ‌بر ۸ هزار و ۳۲۲ میلیارد ریال گزارش کرده و از ابتدای سال مالی تا انتهای اسفندماه نیز این درآمد‌های حاصل از فروش محصولات نیز برابر با ۵۵ هزار و ۵۶۰ میلیارد ریال ارائه‌شده، همچنین میزان سرمایه ثبت‌شده طی دوره ۱۲ ماهه منتهی به اسفندماه ۹۹ را بالغ‌بر ۹۵۰ میلیارد ریال اعلام کرده است.


درآمد‌های شناسایی‌شده "شفن" در اسفندماهبر پایه این گزارش، پتروشیمی فن‌آوران در اسفندماه میزان درآمدی که گزارش کرده نسبت به ماه گذشته با کاهش ۲ درصدی مواجه بوده و در مقایسه با دوره مشابه سال گذشته نیز این درآمد‌ها ۲۳۳ درصد افزایش را تجربه کرده، میزان درآمدی که از ابتدای سال مالی تا انتهای اسفندماه اعلام‌شده در مقایسه با سال گذشته ۹۰ درصد رشد را توانسته از خود بر جای بگذارد.


بیشترین میزان درآمد "شفن" در اسفندماه از بازار صادراتی با ۴ هزار و ۸۸۹ میلیارد ریال بوده و بیشترین درآمد حاصل‌شده از فروش محصولات در اختیار «متانول صادراتی» با ۳ هزار و ۱۸۶ میلیارد ریال بوده است.


میزان فروش محصولات "شفن" در اسفندماه ۹۹بر اساس این گزارش، میزان فروش محصولات پتروشیمی فن‌آوران در اسفندماه برابر با ۹۴.۳۷۳ تن گزارش‌شده که بیشترین میزان فروش را در بخش صادرات شاهد بوده‌ایم، همچنین در مقایسه با ماه گذشته ۱۴ درصد کاهش فروش را تجربه کرده و از ابتدای سال مالی تا انتهای اسفندماه نیز به مقدار ۱.۱۵۵.۲۷۶ تن به ثبت رسیده که نسبت به سال گذشته ۳ درصد افزایش را به دنبال داشته است.


بیشترین میزان فروش محصولات در اختیار «متانول» با ۴۳.۹۳۹ تن بوده که مجموعاً از ابتدای سال مالی تا انتهای اسفندماه ۶۷۵.۴۹۰ تن فروش را به همراه داشته است.