01:45 | پنجشنبه 3 تير 1400
Research Analysis Debriefing Day
زمان مجمع سالانه و عادی بطور فوق العاده ۴ شرکت قندی و سرمایه گذاری

1399/11/20 09:24

زمان مجمع سالانه و عادی بطور فوق العاده ۴ شرکت قندی و سرمایه گذاری

نماد برتر- دو شرکت قندی به همراه دو سهم دیگر، زمان برگزاری مجمع سالانه و عادی بطور فوق العاده برای تصویب صورت های مالی و انتخاب اعضا را اعلام کردند.

به گزارش پایگاه خبری نماد برتر، سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کارکنان بانک ها با اتمام سال مالی منتهی به آذر، زمان برگزاری مجمع سالانه را اعلام کرد.


همچنین قند شیرین خراسان و سرمایه گذاری توسعه آذربایجان برای تصویب صورت های مالی و قند بیستون برای انتخاب اعضای هیات مدیره به مجمع عادی بطور فوق العاده می روند.


سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کارکنان بانک ها: ساعت 8:30 چهارشنبه 29 بهمن در هتل المپیک


سرمایه گذاری توسعه آذربایجان(مجمع عادی بطور فوق العاده): ساعت 15 چهارشنبه 29 بهمن در اتاق بازرگان تبریز


قند شیرین خراسان (مجمع عادی بطور فوق العاده): ساعت 15 چهارشنبه 29 بهمن در انجمن صنفی کارخانه های قند و شکر


قند بیستون (مجمع عادی بطور فوق العاده): ساعت 11 سه شنبه 28 بهمن در انجمن صنفی کارخانجات قند و شکر