18:14 | شنبه 4 بهمن 1399
Research Analysis Debriefing Day
مروری بر عملکرد "غشهد"

1399/10/24 18:46

مروری بر عملکرد "غشهد"

نماد برتر- شرکت شهد ایران در دوره منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۹، در مقایسه با دوره ۶ ماهه سال گذشته افزایش ۵۳۳۴ درصد درآمدهای عملیاتی، افزایش ۴۳ درصد سود عملیاتی، کاهش ۹۲ درصد سود خالص، افزایش ۲ درصد دارایی‌ها و کاهش ۱۵ درصد سود انباشته داشته است.

به گزارش پایگاه خبری نماد برتر، براساس صورت‌های مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۹، سرمایه شرکت شهد ایران ۸۱۹ میلیارد و ۱۷۵ میلیون ریال است و این شرکت تعداد ۸۱۹ میلیون و ۱۷۵ هزار برگه سهم منتشر کرده است.


 


درآمدهای عملیاتی شرکت شهد ایران در ۶ ماهه منتهی به شهریور ۹۹ مبلغ ۱۱ میلیارد و ۶۲۹ میلیون ریال و بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی مبلغ ۷ میلیارد و ۵۲۸ میلیون ریال است.


 


برآورد مقدار فروش در دوره ۶ ماهه منتهی به اسفند ۹۹ به میزان یک هزار و ۵۰۰ تن است که نسبت به ۶ ماهه اول سال رشد ۱۲۶۳ درصدی پیش بینی شده است.


 


شرکت سرمایه گذاری ملی ایران (۱۰.۹۵ درصد)، شرکت سرمایه گذاری سپه (۶.۲۴ درصد) و شرکت بیمه دانا (۱.۱۲ درصد) 


 


نکات با اهمیت گزارش شرکت شهد ایران در دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۹ در مقایسه با دوره مشابه سال گذشته به شرح زیر است:


 


افزایش ۵۳۳۴ درصد درآمدهای عملیاتی


افزایش ۴۳ درصد سود عملیاتی


کاهش ۹۲ درصد سود خالص


افزایش ۲ درصد دارایی‌ها


کاهش ۱۵ درصد سود انباشته


کاهش ۸ درصد حقوق مالکانه


کاهش حاشیه سود خالص از ۸۷۳.۷۲ درصد به ۸۳.۱۵ درصد


کاهش حاشیه سود ناخالص از ۴۸.۸۸ درصد به ۲۳.۸۹ درصد


کاهش بازده دارایی از ۱۶۱.۵۶ درصد به ۷.۳۰ درصد


کاهش بازده حقوق صاحبان سهام از ۲۳۹.۹۵ درصد به ۷.۸۶ درصد